Udruga hrvatskih pacijenata-Marijo Drlje, tko i na koji način odlučuje o bolovanju?

Tko i na koji način može odlučivati o bolovanju.

Udruga hrvatskih pacijenata (UHP)
Kopernikova 3
Zagreb, 9.8.2016.
Marijo Drlje, predsjednik, 091 1877654

Poslali smo upit Ministarstvu tko i kada može otvoriti i ukinuti bolovanje, a u nastavku prenosimo njihov odgovor.
Poštovani,
početak i dužinu trajanja privremene nesposobnosti za rad (u daljnjem tekstu: privremena nesposobnost) prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13. i 137/13. u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđuje izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili doktor ginekolog ovisno o vrsti bolesti koja utječe na privremenu nesposobnost osiguranika, a u skladu sa medicinskom indikacijom.
Pod privremenom nesposobnošću za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Razdoblje privremene nesposobnosti za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se lzvješćem o privremenoj nesposobnosti i spriječenosti za rad koje izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.
Osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti:

 • dok izabrani doktor ne utvrdi da je sposoban za rad ili
 • dok ije nalazom i mišljenjem nadležnog tijela vještačenja kod osiguranika utvrđena invalidnost zbog oće nesposobnosti za rad ili profesionalne nesposobnosti za rad.
  Osiguranik ima pravo na naknadu plaće zbog njege djeteta i supružnika (bračnog i izvanbračnog) i to za svaku utvrđenu bolest u trajanju propisanom Zakonom.
 • za dijete do 7. godine života u trajanju do najviše 60 dana
 • za dijete od 7.-18. godine života najviše do 40 dana
  (ako duljina trajanja njege nije dovolja, potrebno trajanje njege određuje liječničko povjerentstvo Zavoda)
  za dijete iznad 18. godine života ili supružnika najviše do 20 dana
 • Pravo (djeca do 18.g.) se ostvaruje pod uvjetom:
 • da drugi roditelj nije nezaposlen
 • ako živi sam s djetetom (samohrani ili razvedeni roditelj)
 • da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete
 • da za dijete kojemu je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja
  Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika, odnosno utvrđivanja postojanja medicinskih indikacija ili drugih razloga za privremenu nesposobnost obavlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
  Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti obuhvaća kontrolu u ordinaciji izabranog doktora te neposrednu kontrolu osiguranika u ili izvan ordinacije izabranog doktora, uključujući i kućni posjet.
  Kontrola privremene nesposobnosti osiguranika Zavoda je postupak kojim se utvrđuje postojanje medicinske indikacije za utvrđivanje, korištenje i duljinu trajanja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, postupanje izabranog doktora i osiguranika za vrijeme korištenja privremene nesposobnosti za rad, ispunjenje uvjeta za prestanak korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika, ispravnost promjene šifre dijagnoze bolesti za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad te donošenje stručno medicinske ocjene kojom se utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika prema kojoj je izabrani doktor obvezan utvrditi prestanak privremene nesposobnosi za rad osiguranika.
  Osiguraniku nezadovoljnom odlukom izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nezaposlenosti, radi zaštite prava iz obaveznoga zdravstvenog osiguranja, izdat će se na njegov zahtjev rješenje u upravnom postupku, a na osnovi prethodno pribavljenog obrazloženog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva HZZO-a koje je obvezno prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene izvršiti pregled osiguranika.
  Liječničko povjerenstvo provodi stručnomedicinsko vještačenje te daje nalaz, mišljenje i ocjenu o odluci izabranog doktora o utvrđivanju prestanka privremene nesposobnosti osiguranika koja je obvezujuća za izabranog doktora.
  Originalni dokument (PDF, 1.4MB)

Na stranicama Narodnih novina možete pročitati:
PRAVILNIK O ROKOVIMA NAJDULJEG TRAJANJA BOLOVANJA OVISNO O VRSTI BOLESTI.

0